new header

מיזם שותפות אוניברסיטת חיפה והקהילה לסולידריות ומאבק בהדרה חברתית הינו 'פרויקט הדגל' של האוניברסיטה למעורבות אקדמיה קהילה. מטרותיו הן לצמצם את רמת הקיטוב בחברה, לקדם סולידריות ולעודד את השתלבותן של קבוצות מודרות בזרם המרכזי של החברה הישראלית. המיזם מביא לידי ביטוי את ייחודיותה של אוניברסיטת חיפה כמוסד מוביל, המקדם חדשנות ומצוינות בחקר החברה הישראלית וחורט על דגלו ערכים של רב-תרבותיות ומעורבות חברתית.


קורסים משולבי-עשייה

קורסים אקדמיים ייחודיים המשלבים לימוד בכיתות עם עשייה בקהילה בהדרכה צמודה.

אקדמיה בקהילה

מסגרת המתמקדת בהקניית ידע אקדמי לתושבים בחיפה, פעילים ואנשי מקצוע.


קראו עוד

פרויקטים בקהילה

פרויקטים שנערכים בשיתוף עם סוכנויות רבות בקהילה ועם הרשות המקומית אשר מתמקדים בסיוע לאוכלוסיות שונות המתמודדות עם הדרה חברתית בקהילה, ובאזור מערב חיפה בפרט.


קראו עוד

חממת מחקר

מרכז אקדמי בין-תחומי לחקר הדרה חברתית

מרכז (בהקמה) ששם למטרה לחקור תופעות שונות של הדרה חברתית בקרב אוכלוסיות, לקדם מצויינות אקדמית בתחום וליישם חזרה את התובנות בהמשך פעילות התוכנית כולה.

קראו עוד